בחירת הארגונים לניתוח

באתר האינטרנט של רשם העמותות הועלו דיווחים רבעוניים לגבי מימון זר מ-75 ארגונים לא-ממשלתיים מתחומים שונים (עמותות וחברות לתועלת הציבור), בסכום כולל של 176,147,446 ₪ לשנים 2012-2014 (ראה נספח 1).

ניתן לחלק את הארגונים שדיווחו למספר קטגוריות, לפי אופי פעילותם:

  1. ארגונים המעורבים בפעילות פוליטית מקטבת במסגרת הסכסוך הערבי-ישראלי. ארגונים אלו כוללים אלה הפעילים, במישרין או בעקיפין, בקמפיינים של חרמות, לוחמה משפטית, דה-לגיטימציה, דמוניזציה ולובי נגד מדינת ישראל, כמו גם מעורבות בדו"ח גולדסטון, דו"ח שבאס, ופניות לבית משפט הבינלאומי לפלילים.
  2. ארגונים העוסקים בממדים שונים של הסכסוך הערבי-ישראלי, כאשר עיקר הפעילות מכוונת לשיתוף פעולה ודו-קיום.
  3. ארגונים נוספים העוסקים במגוון נושאים הנוגעים לחברה הישראלית.

נתונים לשנים 2012-2014 – ארגונים פוליטיים

 נכון ל-20 בינואר, 2015, 24 ארגונים לא-ממשלתיים פוליטיים דיווחו על תרומות מישות מדינית זרה בסכום כולל של 104,470,500 ₪ לשנים 2012-2014 (60% מהסכום הכולל שדווח).

המלצות

  1. שיפור מערכת הדיווח של רשם עמותות – לפי הנתונים המובאים בדו"ח זה, מערכת הדיווח הרבעונית אינה עונה לחלוטין על צרכי השקיפות כלפי הציבור. בין אם הדבר תלוי בדיווח על ידי הארגון, או עדכון המערכת על ידי הרשם, קיימים פערים בעדכון הנתונים ביחס לנדרש בחוק. כפי שהודגם במסד הנתונים של NGO Monitor, המבוסס על מערכת הרשם, יש לשפר את המערכת ולאפשר לציבור גישה פשוטה לנתונים ויכולת לפילוח הנתונים לפי תורמים, שנים ומטרות התרומה.
  2. שיפור תקנות החוק הקיים – יש להוסיף לתקנות החוק דרישה לתיאור סוג המענק. על הציבור להיות מסוגל להבין האם המענקים שהתקבלו הינם שנתיים, רבעוניים, דו-שנתיים או רב-שנתיים וכיצד הם מתקשרים לדיווח השנתי הכולל של הארגון. כמו כן, יש לציין האם מדובר בכסף ששולם, ישולם או נכסים מוקפאים.
  3. אכיפה – על רשם העמותות לשפר את האכיפה כלפי ארגונים ישראלים אשר לוקים בחוסר דיווח, שנתי או רבעוני, ולאכוף באופן תדיר לפי הנדרש בחוק בטווח זמן סביר. ארגונים מנצלים את חוסר האכיפה וממשיכים לקבל מימון ממשלות זרות למרות שמעמדם החוקי מוטל בספק.
  4. חקיקה נוספת המקדמת שקיפות – על בסיס חוק זה, המבטא נאמנה את עיקרון השקיפות, יש לשקול הצעות חוק נוספות שיגבירו את השקיפות ביחס למימון ממשלתי זר לארגוני חברה אזרחית, אך עם זאת לא ימנעו את פעילותם.

לקריאת הדו"ח המלא