Magnifying_World

לחצו כאן לגרסת PDF

מבוא

החברה האזרחית בישראל מונה למעלה מ-40,000 עמותות וחברות לתועלת הציבור (חל"צ), המכונות גם ארגונים לא-ממשלתיים או ארגוני החברה אזרחית. בכל שנה נרשמות בממוצע כ-1,500 עמותות חדשות. ארגונים אלה עוסקים במגוון רחב של תחומים ומטפלים בנושאים חברתיים וכלכליים: זכויות אדם, זכויות אזרח, סיוע הומניטרי, פילנתרופיה, קבוצות מיעוט, הגנת הסביבה, שירותי דת, שירותים רפואיים סיוע לשכבות חלשות ועוד. פעילות הארגונים כוללת בין השאר עשייה בשטח בקרב אוכלוסיות שונות, מחקר, חינוך, סינגור ופעילות תקשורתית.

פעילויות אלו דורשות משאבים כספיים ואחרים, ובעיקר תרומות ומענקים מקרנות, מעסקים, מתורמים פרטיים ומהציבור. עמותות וחברות לתועלת הציבור נתמכות גם על-ידי משרדים ממשלתיים, ומקבלות תרומות ישירות ועקיפות מממשלות זרות ("ישות מדינית זרה"1 ).

מטרת מחקר זה היא יצירת תמונה מלאה ומעודכנת ככל האפשר של עמותות וחברות לתועלת הציבור העוסקות בעיקר בזכויות אדם ובנושאים קשורים.

ממצאים עיקריים

 • המחקר מעלה כי קיימות 398 עמותות וחברות לתועלת הציבור שמטרתן המוצהרת כוללת עיסוק בתחומי זכויות אדם, סיוע הומניטרי, שלום, דו-קיום ודיאלוג, או שהן עוסקות בגיוס כספים למטרות אלו. עם זאת, ייתכן שרבות מהעמותות והחברות אינן פעילות (לפי הערכת רשם העמותות כ-40% מכלל העמותות הרשומות אינן פעילות) או שכללו את תחום "זכויות האדם" בין מטרותיהן ללא פעילות בנושא.
 • מבין 398 העמותות והחברות לתועלת הציבור, 240 כוללות בהצהרת המטרות שלהן עיסוק בזכויות אדם, 27 מגדירות עצמן כארגונים הומניטאריים, 115 מצהירות על עיסוק בקידום שלום, דיאלוג ודו-קיום, ו-16 הן קרנות המממנות פרויקטים ועמותות בתחומים אלה.
 • מתוך 398 הארגונים הנ"ל, הדו"חות השנתיים של 195 עמותות וחברות לתועלת הציבור זמינים לעיון הציבור באתר גיידסטאר (www.guidestar.org.il). אתר זה הוא מאגר מידע עצמאי שמקבל את דו"חות הארגונים ממשרד המשפטים ומנגיש אותם לציבור במטרה "ליצור שקיפות ציבורית בהתנהלות העמותות בישראל". רמת דיווח חלקית זו (49%) יכולה להעיד על מספר דברים:
  • דיווח חסר או חלקי על-ידי העמותה/חברה לתועלת הציבור.
  • דו"חות שהוגשו לרשם העמותות אך לא הועברו לאתר "גיידסטאר".
  • אי דיווח בשל חוסר פעילות – כלומר עמותות/חברות לתועלת הציבור שעדיין רשומות אך אינן פעילות ואינן מדווחות.
  • עמותות וחברות לתועלת הציבור בשנתיים הראשונות של פעילותן פטורות בדרך כלל מדיווח מלא.
 • מתוך 195 הדו"חות הזמינים, 114 כוללים דיווח על תרומות ישירות או עקיפות מממשלות זרות. עם זאת רק 41 ארגונים (21%) הגישו דו"חות רבעוניים בעניין לרשם העמותות בהתאם להוראות "חוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה" ("חוק השקיפות"). בנוסף, קיימים מספר ארגונים אחרים שלא דיווחו על תרומות מישות מדינית זרה בדו"חות השנתיים, אך הגישו דו"חות רבעוניים לרשם העמותות.
 • סך כל התרומות לשנה מישויות מדיניות זרות לעמותות ולחל"צ שנסקרו עמד על 104,187,403 ₪. (הנתונים נכונים לשנת הדיווח האחרונה הזמינה לכל ארגון. נתון זה משקף ככל הנראה הערכת חסר לגבי היקף התרומות בשל פערי דיווח ותרומות לא שקופות).

בשנת 2014 לבדה, 27 ארגונים בעלי פרופיל גבוה במסגרת הסכסוך הערבי-ישראלי ביניהם בצלם, שוברים שתיקה, גישה ואחרים, קיבלו תרומות ממשלות זרות בסך של 55,168,531₪.2 כלומר, 27 ארגונים מתוך 195 עמותות וחל"צ שהגישו דו"חות כספיים (לא כולל קרנות) זכו לכ-50% מהתרומות מישויות מדיניות זרות.

מסקנות וכיווני מחקר עתידיים

 • קהילת זכויות האדם/אזרח, שלום, דיאלוג ודו-קיום בישראל גדולה בהרבה מכפי שהיה נדמה מהדיווחים התקשורתיים המכסים מספר קטן יחסית של ארגונים. ייתכן שהדבר נובע מהמשאבים הגדולים שארגונים אלו זוכים להם בדמות מימון נרחב ממדינות זרות.
 • במספר רב של מקרים, ישנם חברי ועד והנהלה משותפים למספר ארגונים, או עובדי ארגון מסוים שהם גם חברי ועד בארגון אחד או יותר. מקרים אלה מצביעים על הקשרים ההדוקים בין הארגונים השונים, ונדרש מחקר נוסף בעניין זה כדי לבחון את רמת התיאום ביניהם בקמפיינים ציבוריים.
 • ארגונים החולקים מטרות משותפות, יכולים על פי חוק להעביר כספים ביניהם. הקרבה הרבה בין פעילי וחברי העמותות מעלה שאלות לגבי מנגנוני המימון הנוכחיים: האם התורמים לוקחים בחשבון שכספם יכול לעבור מארגון לארגון? האם הם מפקחים על כך שהשימוש בכסף הוא אכן למטרות שתואמות את מדיניותם?
 • לאור האמור לעיל מחקרים עתידיים ישפכו אור נוסף הן על מערכות הגומלין בין עמותות לבין עצמן והן בינן לבין תורמיהן, כמו גם על האופן בו מימון מאפשר לארגונים מסוימים פעילות רבה יותר ופרופיל גבוה יותר.

ארגונים לא ממשלתיים – מיפוי כללי

מתודולוגיה

 • הנתונים נאספו מתוך שני מאגרים הנגישים באתר האינטרנט של משרד המשפטים, מאגר העמותות הרשומות ומאגר רשם החברות, הכולל בתוכו חברות לתועלת הציבור. לצרכי המחקר לא התבצעה הבחנה בין עמותות לחברות לתועלת הציבור. מידע מפורט יותר אודות כל ארגון נלקח מתוך אתר גיידסטאר ישראל (ראו לעיל), או מתוך אתר האינטרנט של הארגון.
 • לעתים פרטי מידע באתר גיידסטאר חסרים בשל אי-דיווח או בשל פערים בהעברת מידע בין רשם העמותות לבין האתר (המופעל על ידי צד שלישי). במקרים אלו המידע הושלם מאתר האינטרנט של העמותה במידה והוא קיים.
 • בשל שיקולים של שמירת פרטיות, שמות תורמים מסוימים מוסתרים בדו"חות הכספיים הזמינים באתר גיידסטאר או הוגשו לרשם העמותות במסמך נפרד שאינו זמין. ייתכן גם שעמותה תצהיר על תרומות מסוימות באתר האינטרנט שלה אך מספרים ספציפיים לא יהיו זמינים. במקרים אלו יצוין כי המימון הזר מתקבל בהיקף לא ידוע.
 • "עמותה חדשה" – במקרים מסוימים, אין גישה לדו"חות כספיים ומילוליים של ארגון הפונה בפעם הראשונה בבקשה לקבלת אישור ניהול תקין לאחר שנתיים של פעילות רצופה, או כזה שטרם מלאו שנתיים לפעילותו.
 • כפי שצוין לעיל, למרות הרישום, ארגונים רבים אינם פעילים. כדי לבחון זאת נבדקה פעילותם ברשת, בתקשורת, ברשתות החברתיות ובפורומים מקומיים ובינלאומיים.

הגדרות

ארגוני זכויות אדם/אזרח

ארגונים (עמותות או חברות לתועלת הציבור) שמטרתם המוצהרת מתמקדת בזכויות אדם/אזרח. ארגונים אלה פועלים במגוון דרכים כגון: ביצוע מעקב אחר שמירת זכויות האדם, תיעוד הפרתן, סינגור, עריכת מחקרים, כתיבת דו"חות והפצתם וכדומה.

ארגונים הומניטריים

ארגונים שמטרתם המוצהרת מתמקדת בסיוע הומניטרי במישור הכלכלי, חברתי, וחינוכי לרבות גיוס תרומות לשם תמיכה וסיוע לפליטים ומבקשי מקלט, לאוכלוסיות במצוקה, נזקקים, שכבות חלשות, פעולות ומבצעי סיוע הומניטריים ורפואיים בעת מצבי אסון ומשבר בארץ ובעולם וכדומה.

קרנות

ארגונים הפעילים בגיוס, הקצאת מענקים ותפעול משאבים לקידום מטרות ציבוריות ללא מטרת רווח. מתן התרומות, המענקים והסיוע מכל סוג שהוא מיועדים ליחידים למוסדות, לתאגידים, לישויות משפטיות אחרות ולפרויקטים אשר מקדמים מטרות המשקפות את רוח הקרן.

ארגונים העוסקים בסכסוך הערבי-ישראלי, קידום שלום, דו-קיום ודיאלוג (לא כולל ארגוני זכויות אדם)

ארגונים אשר על פי הצהרת המטרות שלהם עוסקים בקידום פתרונות ליישוב הסכסוך הישראלי-פלסטיני במסגרת פעילות לאומית ובינלאומית; נקיטת יוזמות דיאלוג פומבי בין ישראלים לפלסטינים; חינוך לדו קיום ישראלי-פלסטיני; קידום שיח ציבורי של פיוס בתוך החברה הישראלית ובינה לבין הפלסטינית; קידום תהליך השלום ושיפור היחסים בין יהודים לערבים.

קטגוריותמספר הארגונים
ארגוני זכויות אדם/אזרח240
ארגונים הומניטריים27
קרנות16
ארגונים העוסקים באחת או יותר מהקטגוריות הבאות; הסכסוך הערבי-ישראלי, קידום שלום, דו-קיום ודיאלוג (לא כולל ארגוני זכויות אדם)115
סה"כ398

תרשים 1 – מיפוי כללי

Mapping_general

תרשים 2 – דו"חות כספיים ותרומות מישויות מדיניות זרות

Mapping_guidestar

תרשים 3 – דיווח תרומות מישויות מדיניות זרות

Mapping_govt

תרשים 4 – תרומות מישויות מדיניות זרות בשקלים (לא כולל קרנות)

Mapping_funding

 

 

 

 

 

תרשים זה כולל עמותות וחל"צ שדיווחו על תרומות מישויות מדיניות זרות, אך אינו כולל קרנות.  שנת הדיווח של "שאר הארגונים" משתנה בהתאם לדו"חות הכספיים הרלוונטיים הזמינים לאותו ארגון.

"ארגונים פוליטיים" לצורך תרשים זה כוללים את 27 הארגונים הבאים לשנת 2014 

עיר עמיםקואליצית נשים לשלוםבצלם
מוסאואמחסום ווטשהאגודה לזכויות האזרח
הוועד הציבורי נגד עינויים בישראלירושלים דלמטהרופאים לזכויות אדם-ישראל
גישההטלוויזיה החברתיתהמוקד להגנת הפרט
שלום עכשיוסבילרבנים לזכויות אדם
קומט-מיהקרן למגיני זכויות אדםיש דין
זוכרותעמק שווהעדאלה
מגזין 972לוחמים לשלוםבמקום
שוברים שתיקהפרופיל חדשחוג ההורים-פורום המשפחות השכולות

נספח- רשימת העמותות/חל"צ המלאה

ארגוני זכויות אדם/אזרח

אגודת הארבעים (ע"ר)אלסיואר – תנועה פמיניסטית ערבית (ע"ר)דה - קולונייזר בע"מ (חל"צ)העמותה לקידמה חברתית בחיפהי"ב חשון- התנועה לחיזוק הסובלנות בחינוך הדתי (ע"ר)מען - עמותה לסיוע לעובדים (ע"ר)סיכוי- העמותה לקידום שוויון אזרחי (ע"ר)קו משווה (ע"ר)
אגודת הגליל – האגודה הערבית הארצית למחקר ושירותי בריאות (ע"ר)אלעראקיב (ע"ר)דין ומשפט - האגודה הישראלית לפיקוח והגנה על זכויות האזרח (ע"ר)העמותה לשותפות ודו-קיום נצרת עילית (ע"ר)יד הנדיב (חל"צ)מעשר - חותם של תרומה חברתית חברה לתועלת הציבור בע"מעדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל (ע"ר)קואליצית נשים לשלום (ע"ר)
אופק חדש המכון הערבי- יהודי לחברה משותפת (ע"ר)אלר'ד לקידום והגנת הנוער בישראל (ע"ר)דיראסאת מרכז ערבי למשפט ומדיניותהפורום המשפטי למען ישראל (ע"ר)ידיד – מרכז זכויות בקהילה (ע"ר)מקאן - העמותה לזכויות צעירים ערבים בישראל (ע"ר)עדויותקול אזרחיה (ע"ר)
אזרחים מבקרים (ע"ר)אלריבאט ואלסמוד (ע"ר)האגודה לזכויות האזרח בישראלהפורום נגד אפליה (ע"ר)יוזמות קרן אברהם (ע"ר)מרכז "מוסאוא" לזכויות האזרחים הערבים בישראל (ע"ר)עוז ושלום החוג הרעיוני לציונות דתיתקול אחר בגליל (ע"ר)
אחבאב אללה (ע"ר)אמנסטי אינטרנשיונל - סניף ישראלהאגודה לסיוע והגנה על זכויות הבדואים בישראלהקבוצה הפלסטינית לשמירה על זכויות האדם (ע"ר)יוסף הצדיק לתמיכה באסיר בע"מ (חל"צ)מרכז אדוהעיר עמים (ע"ר)קומט-מי בע"מ (חל"צ)
אחדות אזרחית של הצעירים (ע"ר)אנו - עושים שינוי בע"מ (חל"צ)הארגון הבין לאומי של עורכי דין ומשפטנים יהודיםהקרן הישראלית למען יוניסף (ע"ר)ירושלים דלמטה (ע"ר)מרכז אלחוקוק (ע"ר)עלס"ל- עמותה לסיוע סוציאלי לאדם (ע"ר)קפא - עמותה לשינוי חברתי בנגב (ע"ר)
אחותי – למען נשים בישראל (ע"ר)אנו פליטים (ע"ר)הגר חינוך יהודי-ערבי לשוויון (ע"ר)הקרן להגנת הדמוקרטיה בע"מ (חל"צ)יש דין - ארגון מתנדבים לזכויות האדם (ע"ר)מרכז אלקודס לזכויות סוציאליות וכלכליות (ע"ר)עמותה למען נוער וצעירים ערביים (ע"ר)קרן ישראלית לתרומה באינטרנט (ע"ר)
אטפאל - מרכז להגנה על זכויות שלום ובריאות הילד הערבי (ע"ר)אנתמאא ועטאא - עמותה לקידום חברתי (ע"ר)ההסתדרות הישראלית לקהילות האנוסים (ע"ר)הקרן לטיפוח הרעיון הציוני והגשמתו המלאה על יסוד שורשי היהדות.כיוונים לעתיד בע"מ (חל"צ)מרכז השופט חיים כהן להגנה משפטית על זכויות אדם (ע"ר)עמותת (פורום) ארגוני נשים ערביות-בדואיות בנגב (ע"ר)קרן מתי פלד - עמותה לקידום השלום במזרח התיכון (ע"ר)
איגוד העובדים הערביים בישראל - לארגון העובדים והגנה על זכויותיהם (ע"ר)אעלאם - המרכז הערבי לחרות המדיה, פיתוח ומחקר (ע"ר)הוועדה הערבית לזכויות האדם בנגב (ע"ר)הקרן למגיני זכויות אדם בע"מ (חל"צ)כייאן – ארגון פמיניסטי (ע"ר)מרכז השל לקיימות (ע"ר)עמותת אדם לחירות ולצדק ולייעוץ משפטי (ע"ר)קרן נשים למען זכויות אדם בע"מ (חל"צ)
איחוד אזרחי (ע"ר)ארץ אחרת (ע"ר)הועד הציבורי נגד עינויים בישראל הקרן לקידום המיעוטים בישראל (ע"ר)כל זכות בע"מ (חל"צ)מרכז ווג'וד להגנת זכויות הערבים בנגב (ע"ר)עמותת אלמיזאן לזכויות האדם (ע"ר)קרן קונרד אדנאואר (חל"צ)
אינטרנס פור פיס - איי.אף.פי. (ע"ר) אשה לאשה מרכז פמיניסטי חיפה (ע"ר)הטלוויזיה החברתית - לקידום סדר יום חברתי בישראל בע"מ (חל"צ)השדרה החברתית בע"מ (חל"צ)כפאח - תנועה חברתית פוליטית (ע"ר)מרכז ירושלים לזכויות אדם (ע"ר)עמותת אלמקדסי לפיתוח וקידום החברה (ע"ר)קשב - מרכז להגנת הדמוקרטיה בישראל (ע"ר)
אינסאף - הגנה על זכויות המיעוט הערבי בישראל (ע"ר)אשוקה ישראל (ע"ר)הליגה להגנת זכויות האזרח בישראל (ע"ר)השחר החדש - מרכז בדואי יהודי בנגב לנגישות ושוויון בשירותי חינוך מחקר שלום ורווחה (ע"ר)כרם נבות בע"מ (חל"צ)מרכז ירושלמי לתרבות והעשרה (ע"ר)עמותת אנמאא- העצמת הדמוקרטיה וקידום הכשרונות בחברה (ע"ר)רוואד אל - בלד בע"מ (חל"צ)
אינצאף ללמוג'תמע (ע"ר)אתג'אה - אתיחאד ג'מעיאת אהליה ערביה (איחוד עמותות ערביות) (ע"ר)הליגה נגד השמצה - ישראל (ע"ר) התנועה לישראל מתקדמת (ע"ר)לוחמים לשלום בע"מ (חל"צ)מרכז למאבק בגזענות (ע"ר)עמותת יפו לזכויות אדם (ע"ר)רופאים לזכויות אדם – ישראל
איפקרי בע"מאתיופאן אינדיאן אנדאנת מהבר (ע"ר)המוקד להגנת הפרט מיסודה של ד"ר לוטה זלצברגרהתקדמות - הקרן לפיתוח הדמוקרטיה והחברה האזרחית בקרב אזרחי מדינת ישראל הערבים (ע"ר)למען אומנות ובריאות (ע"ר)מרכז למען זכויות האדם והאזרח עמותת מעצבי מהות ישראלית (ע"ר)ש.ע.ל - שלום עכשיו לישראל מפעלים חינוכיים (ע"ר)
איתך- מעכי- משפטניות למען צדק חברתי (ע"ר)אתר הגדה השמאלית לתקשורת דמוקרטית ופלורליסטית (ע"ר)המוקד לפליטים ולמהגרים (ע"ר)ועד פעולה למען יהדות משיחית (ע"ר)מאוחדים למען זכויות האדם בישראל (ע"ר)מרכז לקידום פליטים אפריקאים (ע"ר)עמותת נסיכת המדבר (ע"ר)שוברים שתיקה בע"מ (חל"צ)
איתן - מדיניות הגירה ישראלית (ע"ר)באלעטאא נחיא (ע"ר)המכון הישראלי לדמוקרטיהזוכרות (ע"ר)מגאל - מתכננים ומשפטנים למען זכויות אדם ותכנון (ע"ר)מרכז מציל"ה - מחשבה ציונית יהודית ליברלית הומניסטית (ע"ר)עמותת פלסטינים נגד טרור (ע"ר)שוויון - הארגון למניעת גזענות ואפרטהייד בישראל (ע"ר)
אלבית - אגודה להגנה על זכויות האדם בישראלבואונתערב (ע"ר)המכון לדמוקרטיה ושלום (ע"ר)זזים - קהילה פועלת (ע"ר)מגן - לישראל יהודית ודמוקרטית (ע"ר)מרכז תמורה - המרכז לקידום שוויון (ע"ר)עמותת שבאב אלתג'ייר (ע"ר)שומרי משפט רבנים למען זכויות האדם
אלבראעם למען קידום מעמד הילד והאישה בכפר כאוכב (ע"ר)בוסתן לשלום בע"מ (חל"צ)המכון לחינוך דמוקרטי ישראל (ע"ר)זכויות - העמותה לזכויות תכנון זכויות חברתיות וכלכליות במזרח ירושלים (ע"ר)מגן - למען קידום זכויות הפרט בהליך הפלילי (ע"ר)משפחה חדשה (ע"ר)עמק שווה בע"מ (חל"צ)שורת הדין (ע"ר)
אלזהראא - עמותה לקידום מעמד האשה (ע"ר)בזכות המרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלויות עמותההמקום - לעיתונות עצמאית (ע"ר)זכויות וחובות עמותה לקידום זכויות וחובות אזרחי ישראל הערבים (ע"ר)מדה אלכרמל - המרכז הערבי למחקר חברתי ויישומי (ע"ר)משפט ללא גבולות (ע"ר)עצום - עבודות צדקה ומשפט (ע"ר)שמאלה (ע"ר)
אלטריק - מרכז לזכויות האדם ירושלים (ע"ר)בית מועצת יחד - אסיפה מייעצת לישראל (ע"ר)המרכז הערבי לזכויות והתפתחות (ע"ר)חדו"ש - לחופש דת ושוויון (ע"ר)מדרשת צפנת - ארץ שכם (ע"ר)מתוקנת (ע"ר)עקרונות הצדק - וועד למען דמוקרטיה וזכויות האדם (ע"ר)שני דגלים – עתיד אחד (ע"ר)
אלי"ח - אגודת אזרחים למען ישראל חדשה (ע"ר)במקום - מתכננים למען זכויות תכנון (ע"ר)המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי (ע"ר)חוג ההורים - פורום המשפחות: משפחות שכולות למען שלום פיוס וסובלנות (ע"ר)מואססת אלמיזאן לזכויות האדם בע"מניסאא ואאפאק - נשים ואופקים (ע"ר)פאסיה (ע"ר)תגר – תנועת סטודנטים עולמית (ע"ר)
אליפלט - אזרחים למען ילדי פליטים (ע"ר)בני ארצו (ע"ר)המרכז לאינפורמציה אלטרנטיביתחותמים מחדש (ע"ר)מואססת קודסנא לזכויות האדם בע"מ (חל"צ)נע"ם - עמותה למען נשים ערביות במרכז- ג'מעייה לנסא ערביאת באל מרכז (ע"ר)פורום דו קיום בנגב (ע"ר)תהודה – מרכז לדעת קהל ודמוקרטיה (ע"ר)
אלכראמה - עמותה לקידום זכויות אנשים עם מוגבלות בחברה הערבית בישראל (ע"ר)בצדקהמרכז לפיתוח יוזמות שלום (ע"ר)חלונות - אפיקים לתקשורתמוחאמון מן אג'ל אלקודס (ע"ר)נשים בדואיות למען עצמן (ע"ר)פלסטיניאת מג'מועה מן אג'ל חראק וטני ומדני (ע"ר)תואסל (התחברות) (ע"ר)
אלמואססה אלערבייה לחקוק אלאנסאן בצלם - מרכז המידע הישראלי לזכויות האדם בשטחים (ע"ר)המשרד הירושלמי למידע ותקשורת (ע"ר)חמאיה - למען עשיית צדק ושמירה על כבוד האדם וחרותו (ע"ר)מולד - המרכז להתחדשות הדמוקרטיה בע"מ (חל"צ)נשים למען אסירות פוליטיותפרופיל חדש (ע"ר)תמיכה - עמותה להגנה על זכויות האדם (ע"ר)
אלמולתקא אל-מדני (ע"ר)ברית גבעון (ע"ר)העמותה להגנה על זכויות העקורים בישראל (ע"ר)חננו (ע"ר)מי מרוויח (ע"ר)נשים עושות שלום (ע"ר)צומוד - מ אג'ל אל דיפאע ען אל פלסטיניין (ע"ר)תנועה ישראלית נגד הריסת בתים (ע"ר)
אלמיתאק לזכויות אדם בע"מ (חל"צ)גוש השלוםהעמותה להגנה על זכויות עקורי כפר ברעם (ע"ר)טבקה- משפט וצדק לעולי אתיופיה (ע"ר)מידה - מדינת ישראל דמוקרטית הומניסטית (ע"ר)סדאקה רעות - שותפות נוער ערבי יהודי (ע"ר)צחור - צדק חופש חינוך ורווחה בירושלים (ע"ר)תנועה לתחיית המוסר לישראל
אלמנבר אלשבאבי (ע"ר)גישה - מרכז לשמירה על הזכות לנוע (ע"ר)העמותה לחברה שיוויונית והוגנת (ע"ר)טו בי אנג'לס קהילה בע"מ (חל"צ)מינד - המזרח התיכון, אי-אלימות ודימוקרטיה (ע"ר) סוללי שוויון (ע"ר)צפוריה - למען המורשת והשיבה (ע"ר)תנועת אומ"ץ (ע"ר)
אלמקדסי - זכויות אדם דבר ראשון (ע"ר)גלות יוצאי קונגו בישראל (ע"ר)העמותה ללימודי שלום וקונפליקט (ע"ר)טל למען העציר והאסיר (ע"ר)מכון ירושלים לצדק בע"מ (חל"צ)סומוד - המרכז המשפטי לענייני קרקעות ודיור (ע"ר)קבוצת ההידרולוגיים הערבייםתנועת נשים דמוקרטיות בישראל
אלמרסד - המרכז הערבי לזכויות האדם ברמת הגולן (ע"ר)גראסרוטס ירושלים בע"מ (חל"צ)העמותה לצדק סביבתי (ע"ר)טלאאע אל מוסתקבל (ע"ר)מכון עמרם (ע"ר)סידרה SIDREקהילת כל הנשמה תנועת צעירי יפו (ע"ר)
אלסביל - אקיומיניקאל ליביריישון תיולוגי סינטר (ע"ר)גרוטיוס - מרכז למשפט בינלאומי וזכויות אדם בע"מ (חל"צ)העמותה לקידום ההכרזה האוניברסאלית בדבר זכויות האדם (ע"ר)טריק אלסלאם (דרך השלום) (ע"ר)מכנה משותף סיוע לנשים ונערות נגד אלימות שם קודם: "נשים נגד אלימות" WAVOקו לעובדתשע שבע שתיים - לקידום עיתונאות אזרחית (ע"ר)

ארגונים הומניטריים

א.ס.ף. - ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)ארגון לתת - סיוע הומניטרי ישראלי (ע"ר)מרכז טיפול וסיוע לפליטים אפריקאים - ארטס (ע"ר)עמותת המעשים ההומניטארים (ע"ר)
אבונה סלמה קסטה ברהן (ע"ר)האגודה לפיתוח בינלאומי - ישראל (ע"ר)נתן - לסיוע הומניטארי בינלאומי (ע"ר)עמותת המרכז הישראלי להגירה בינלאומית ולקליטה (ע"ר)
אגודת בני דרפור בישראל (ע"ר)הנדבנים לתמיכה באדם ובחברה (ע"ר)ס.כ.א. - סיוע כלכלי אנושי (ע"ר)קרן אבן פינה לישראל (ע"ר)
אגודת הסהר האדום הירדני בירושלים (ע"ר)ידידי ציון (ע"ר)סיוע לרווחת ישראל (ע"ר)קרן יהושע- הקרן לברכת ישראל (ע"ר)
אדם לאדם- מנהיגות לתיקון עולם (ע"ר)ידידים נוצרים של הישובים ביש"ע (ע"ר)עטאא - העמותה הערבית לסיוע הומניטרי (ע"ר)קרן לסיוע חירום לישראל (ע"ר)
אמיגרנט קרן בינלאומית ציבורית הומניטרית (ע"ר)ישראייד - הפורום הישראלי לסיוע הומניטרי בינלאומי (ע"ר)עמותה ישראלית לסיוע הומניטרי לאומות (ע"ר)תבל בצדק (ע"ר)
אדם ללא גבולות – סיוע לנגישות רפואית (ע"ר)לתת עתיד – פיתוח יזמות עסקית זעירה – מיסודו של ארגון לתת (ע"ר)עלמ"ה - עמותה לקידום המשפט הבין-לאומי ההומניטרי (ע"ר)

קרנות

ג'ניסיס קבוצה פילנתרופית (ע"ר)הקרן לירושליםקרן ברכה (ע"ר)קרן מנדל - ישראל (ע"ר)
הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה (ע"ר)קופרו- קרן לשווק סרטי תעודה (ע"ר)קרן גשר לקולנוע רב תרבותי (ע"ר)קרן עממית לשלום - סנדוק אלשאאב לסלאם (ע"ר)
הקרן לזכרו של הרב דוד פורמן (ע"ר)עמותת "קרן בינלאומית נוצרית לצדקה לישראל" (ע"ר) קרן לאוטמן (ע"ר)קרן פנגיאה (ע"ר)
הקרן ליוזמת שלום במזרח התיכון (ע"ר)קרן אבן הזית (ע"ר)קרן לשותפות ולאחווה בנגב (ע"ר)קרן תל-מונד (ע"ר)

ארגונים העוסקים באחת או יותר מהקטגוריות הבאות; הסכסוך הערבי-ישראלי, קידום שלום, דו-קיום ודיאלוג (לא כולל ארגוני זכויות אדם)

קרן דורי לוסטרון- פורישראל (ע"ר)גישור בין עמים- ילדי אברהם (ע"ר)יוזמה לקידום הכרה הדדית יהודית-פלסטינית (ע"ר)שרנקה (ע"ר)נט"ל- נפגעי טראומה על רקע לאומי (ע"ר)
אגודת האומות מאוחדות ישראלדוגרינט (ע"ר)יוזמות לפיתוח אנושי בר-קיימא (ע"ר) תוואסול – נשים ערביות למען דו קיום בכרמיאל (ע"ר)נעים בשלום (ע"ר)
אגודת המפגש הבין דתי (ע"ר)דיאלוג ירושלמי (ע"ר)יוניפז ישראל - אחדות ושלום (ע"ר)תנועת ירדן היא פלשתיןעוסי"ם שלום, עובדים סוציאליים לשלום ורווחה
אדם - המדרשה לדמוקרטיה ולשלום ע"ש אמיל גרינצווייגדיאלוגוס - העמותה לדיאלוג בין תרבותי ובין אתני ע"ש מרטין בובר (ע"ר)יוצרים שלום (ע"ר)מחשבות של שלום (ע"ר)עמותת אלמתחף אלג'מאהירי דאר אלופאא - פרטי (ע"ר)
אופקים - אפאק - לשלום ודו - קיום (ע"ר)דיאר- מרכז לדמוקרטיה ושיוויון בנגב (ע"ר)יסודות שלום (ע"ר)מנהיגות אזרחית (ע"ר)פורום ירושלים לשלום צודק ועתיד האנושות (ע"ר)
אחווה בין תרבותית (ע"ר)הודנה - תקוה למזרח התיכון (ע"ר)כן לשלום (ע"ר)מרחבים – המכון לקידום אזרחות משותפת בישראל (ע"ר)פסיפס - נשים לשלום (ע"ר)
אחריות לפתרון (ע"ר)הועד לדיאלוג ישראלי-פלסטיני מיסודם של בני עדות המזרחמארג- עמותה לקידום החינוך לחיים בחברה רב תרבותית (ע"ר)מרכז לקדמה ישראלית (ע"ר)צעד ימינה (ע"ר)
איפלק סלילת השלום פורום בינלאומי לתרבות השלום ע"ש "ענת" (ע"ר)המפגש לקידום הדמוקרטיה ולמען השלום (ע"ר)מהפך (ע"ר)נוער השלום (ע"ר)קח עט לתדמית אמת לישראל (ע"ר)
אלסלאם למחקרים אסטראטגיים (ע"רהמרחב המדיני בטחוני - מרכז לשלום ולביטחון במזה"ת (ע"ר)מזרח תיכון של שלום (ע"ר)נסיג' לארוג עתיד משותף לישראלים ופלסטינים (ע"ר)ש.י.ן. שויון בייצוג נשים
אנשי דת למען השלום (ע"ר)המרכז הישראלי לטיפוח מנהיגות ולקידום שיתוף פעולה במזרח התיכון (ע"ר)מחויבות לשלום וצדק חברתי (ע"ר)סאוסן המרכז לשלום ולקידום מעמד האישה (ע"ר)שיח חדש - למען השיח הדמוקרטי והרב תרבותי בישראל (ע"ר)
אקדמאים למען שלום ישראלי - פלסטיני (ע"ר)העמותה לקידום דרך אחרת (ע"ר)מנארה העמותה לקידום רווחה חינוך ודו קיום (ע"ר)עמותת אילסלאם לקידום הספורט והדו קיום (ע"ר)תבאדול – חילופי נוער למען השלום (ע"ר)
ארגון השלום הדרוזי (ע"ר)העמותה לקידום החינוך והשוויון במזרח התיכון (ע"ר)מפץ - לטיפוח פעילות חברתית פוליטית (ע"ר)עתיד כחול לבן (ע"ר)תנועת היום שאחרי (ע"ר)
אריק - מכון לפיוס סובלנות ושלום ע"ש אריה צבי פרנקנטל הי"ד (ע"ר)העמותה לשיתוף פעולה חוצה גבולות (ע"ר) מרכז למחקר ולשיתוף פעולה (ע"ר)פיסמיטינג (ע"ר)מכון ירושלים לחקר ישראל
ארץ שלום (ע"ר)הפורום להגות ליברלית (ע"ר)משפט צדק - עמותה למימוש זכויותיהם של אזרחים לפירוק הטרור (ע"ר)פרסומי המזרח התיכון מפגשים לדיאלוג בין עמים (ע"ר)
אשד חינוך לאזרחות שלום ודמוקרטיה.הקבוצה לשלום עולמי (ע"ר) ניצני סובלנות (ע"ר)קול אחר - למען סיום הסכסוך (ע"ר)מרכז לחקר מדיניות במזרח התיכון (ע"ר)
אתגר - ארגון לאסטרטגיה ביקורתית והתמודדות משתפת עם סכסוכים (ע"ר)הקו הירוק - סטודנטים שמים גבול (ע"ר)נשים דתיות למען קדושת החיים (ע"ר)רשת המזרח התיכון לדו-קיום (ע"ר) מרכז פרס לשלום (ע"ר)
אתגר לשלום ולקידמההקרן לקידום השלום בין מדינת ישראל ומדינות ערב (ע"ר)עמותה לקידום תרבות דו-לאומית (ע"ר)שותפות איגוד ליצירת תנאים לשותפות בין ערבים ויהודיםניחוח חציר - מסע רכיבה למען סובלנות ואחדות בעם (ע"ר)
אתיקת החיים בישראל (ע"ר)התאחדות נשים לשלום עולמי ישראל (ע"ר)עקבות : המכון לחקר הסכסוך הישראלי - פלסטיני (ע"ר)שתי מדינות מולדת אחת (ע"ר)נקריז (ע"ר)
בית התקוה מרכז בינלאומי לשלום לפיוס ולפעילות חברתיתהתנועה לשלום ישראל-סוריה (ע"ר)פיסהאב (ע"ר)תוצרת הארץ – בית ליזמות חברתית (ע"ר)עמותה לדיאלוג ופיתוח תרבותי וחברתי בירושלים (ע"ר)
בני אברהם (ע"ר)חוג הפרופסורים לחוסן מדיני וכלכלי (ע"ר)פצועים חוצי גבולות (ע"ר)מיתווים: המכון הישראלי למדיניות-חוץ אזורית (ע"ר)עמותת עלה הזית (ע"ר)
ג'ון פול השני (ע"ר)חוסן לדמוקרטיה ולשלום (ע"ר)קבוצת המומחים לשלום ולבטחוןמנהיגות צעירה למען השלום (ע"ר) פיותשר קאנדלס (ע"ר)
גאנדים ישרלסטינים (ע"ר)חזון נשות עכו (ע"ר)רעש - רוצים עושים שלום (ע"ר)מרכז ישראלי פלסטיני לשלום אזורי (ע"ר)פעילויות בינלאומיות לשלום ואחוה (ע"ר)
גיל העתיד - עמותה לתרבות ולדו קיום (ע"ר)חיים משותפים - שותפות שוויון שלום (ע"ר)שוברים את הקרח (ע"ר)מרכז לשיתוף פעולה בינלאומי ושלום (ע"ר) צעירים שואפים דו-קיום (ע"ר)