האיחוד האירופי

מידע כללי

מדינההאיחוד האירופי

פעילות

 • האיחוד האירופי מעניק מימון לארגונים פוליטיים לא ממשלתיים בישראל העוסקים בסכסוך הישראלי-פלסטיני באמצעות מספר מנגנוני מימון לרבות: המנגנון לפיתוח ולשיתוף פעולה, המנגנון האירופי לשיתוף פעולה עם המדינות השכנות, המנגנון האירופי לדמוקרטיה וזכויות האדם – EIDHR,  והמשרד לעניינים הומניטריים של הנציבות האירופית – DG ECHO. למנגנון לפיתוח ולשיתוף פעולה ולמנגנון האירופי לשיתוף פעולה עם המדינות השכנות יש מסגרות משנה: תוכנית שחקנים לא מדינתיים ורשויות מקומיות ותכנית שותפות לשלום (PfP) בהתאמה.
 • מימון ארגונים לא-ממשלתיים הוא מרכיב מרכזי במדיניות החוץ של האיחוד האירופי, למטרת קידום שלום, שיתוף פעולה, וזכויות אדם. בניגוד לכך, חלק מהארגונים הלא ממשלתיים הממומנים על ידי האיחוד האירופי מנצלים את שיח זכויות האדם על מנת לקדם פעילויות אנטי ישראליות כולל קמפיינים הקוראים לחרם נגד ישראל (BDS), שימוש ברטוריקה מסיתה לדה-לגיטימציה נגד ישראל והתנגדות לפתרון שתי-המדינות.
 • חוסר שקיפות: האיחוד האירופי לא מצליח לעמוד בסטנדרטים מינימליים של שקיפות ואחריותיות בנוגע למימון הפרויקטים. תהליך קבלת ההחלטות בו נקבעים אילו פרויקטים יזכו למימון אינו חשוף לציבור הרחב. האיחוד האירופי לא חושף מידע על החברים בוועדת מקבלי ההחלטות או שיקוליהם. ההערכות הפרויקטים אינן מפורסמות, מה שלא מאפשר את היכולת לאמת באופן עצמאי שאכן מושגות מטרות פרויקטים ואם הן משקפות את מדיניות החוץ והיעדים של האיחוד האירופי. (בתגובה לבקשת NGO-Monitor, הנציבות העבירה דיסק המכיל מסמכים בהם רוב הפרטים היו מחוקים).
 • בנוסף, ההחלטה אילו ארגונים לא ממשלתיים ואילו פרויקטים של ארגונים לא ממשלתיים יזכו למימון אירופי נעשית על ידי פקידים עלומים בנציגויות המקומיות של הנציבות האירופית. ייתכן ויש לאותם פקידים קשרים אישיים עם הארגונים המקבלים את המימון דבר המהווה ניגוד עניינים ברור, או שהם מונחים משיקולים אידאולוגיים ולא ענייניים. בקשות של חברי הפרלמנט האירופי ושל NGO-Monitor לחשוף את השמות ואת הרקע של מקבלי ההחלטות לא נענו.
 • מידע חלקי על המענקים לארגונים לא ממשלתיים ניתן למצוא באתרי האינטרנט של משרד הסיוע הטכני של האיחוד האירופי במזרח ירושלים ושל נציגות האיחוד האירופי לישראל בתל-אביב.
 • מנגנוני המימון: EIDHR, מהווה אחד מהמנגנונים המשמעותיים ביותר במימון פרויקטים, ב-2014 תקציבו השנתי עמד על 160 מיליון אירו אשר יועדו לספק "תמיכה לקידום דמוקרטיה וזכויות אדם לא במדינות האיחוד האירופי".
 • ניתוח של NGO Monitor על מימון באמצעות המגנון האירופי לדמוקרטיה ולזכויות אדם (EIDHR) בשנים 2010-2007 חושף שפרויקטים בישראל, פרויקטים "בשטחים הפלסטיניים הכבושים", ופרויקטים בישראל והשטחים הפלסטיניים יחד, קיבלו יותר מ-11 מיליון אירו – יותר מאשר כל מדינה אחרת המקבלת מימון. נכון ל-13 במרץ 2016 מידע על מחזור המענקים החדש של EIDHR שפורסם כולל רק פרויקטים בשטחי הגדה המערבית ובעזה אך לא לפרויקטים בישראל.
 • תכנית שותפות לשלום מטעם האיחוד האירופי מחזיקה בתקציב שנתי המוערך בין 5 מיליון אירו ל-10 מיליון אירו; תרומתו של האיחוד האירופי לכל פרויקט נעה בין 100,000 אירו ל-500,000 אירו.
 • דו"חות של NGO Monitor הראו כי דרך תכנית שותפות לשלום, האיחוד האירופי מספק מענקים לארגונים לא ממשלתיים הדוחים שיתוף פעולה ושותפות עם ישראליים, תומכים ב-BDS (חרם, משיכת השקעות וסנקציות) נגד ישראל ותומכים בקמפיינים מוטים נוספים המלבים את הסכסוך ואף מעורבים בהפגנות אלימות. בעקבות הדו"ח לעיל, הקולות הקוראים לבקשות למענקים כספיים השתנו באופן משמעותי, כולל שינויים בנוסח המדגישים את החשיבות של שיתוף פעולה ומוודאים כי "פעולות חייבות להעריך אם הן עלולות, במישרין או בעקיפין להוביל לאלימות, גם אם הן תוכננו למטרות לא-אלימות".
 • ב-2014, ECHO, המחלקה לעניינים הומניטריים והגנה אזרחית של הנציבות האירופית, סיפקו €31,600,000 לגדה המערבית ולרצועת עזה, מתוכם הוקצו לעזה €23,500,000. הרוב המכריע של המימון מופנה לסוכנויות ממשלתיות פלסטיניות אשר אינן עומדות בסטנדרטים של שקיפות ואחריותיות.
 • מידע נוסף על מימון זמין בהתבסס על דיווחים של ארגונים לא ממשלתיים לרשם העמותות (משרד המשפטים) בהתאם לחוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה (חוק השקיפות); ראו טבלה ב' למידע מפורט.

טבלה א': מענקים בהתבסס על מידע המפורסם באתרי האינטרנט של האיחוד האירופי

ארגון מימון ושנהמנגנון מימון האיחוד האירופישם הפרויקט
עדאלה€717,994 (2013-2016)נציגות האיחוד האירופי בתל-אביב"מאבק בפטור מעונש: מניעת עינויים, יחס בלתי אנושי, אחריותיות, ושיקום בישראל / בשטחים הפלסטינים הכבושים"
עדאלה162,556"קידום והגנה על זכויות הערבים הבדואים בנגב"
בצלם בשיתוף פעולה עם האגודה לזכויות האזרח בישראל€233,043 (2014-2015)נציגות האיחוד האירופי"הגנה וקידום זכויות הקטינים הפלסטיניים במערכת המשפט הצבאית"
בצלם€250,000 (2015-2017)המנגנון האירופי לדמוקרטיה ולזכויות אדם"שמירה על זכויות אדם של קהילות פלסטיניות פגיעות המצויים בסכנת עקירה בכפייה בשטח C"
האגודה הערבית לזכויות אדם€197,974 (2013-2015)נציגות האיחוד האירופי בתל אביב"נוער לשינוי"
בלדנא אגודת הנוער הערבי וכייאן - ארגון פמיניסטי€231,939 (2014-2016)נציגות האיחוד האירופי בתל אביבנוער ערבי נגד "הרג וכבוד"
במקום€193,036 (2012-2015)נציגות האיחוד האירופי בתל אביב"קידום תכנון ופיתוח ראוי של כפרים בדווים בלתי מוכרים בנגב הישראלי"
במקום והאגודה לזכויות האזרח בישראל€250,000 (2014-2016)נציגות האיחוד האירופי בתל אביב"קידום הכרה בכפרים הבדואים בהתבסס על זכויותיהם, צורכיהם והשתתפותם הפעילה"
קומט-מי€486,913 (2014-2015)נציגות האיחוד האירופי בתל אביב"מתן שירותי אנרגיה ברי קיימא לקהילות דרום הר חברון בשטח C בגדה המערבית"
המוקד€654,423 (2013-2016)נציגות האיחוד האירופי בתל אביב"כתיבת נזיקין: שחזור הצדק והכבוד לקורבנות העינויים"
מוסאוא€246,725 (2014-2015)נציגות האיחוד האירופי בתל אביב"חיזוק השתתפות דמוקרטית של המיעוט הערבי"
מוסאוא€400,000 (2011-2014)"השקעה בתרבות הפלסטינית בישראל ובשטחים הכבושים"
רבנים לזכויות אדם€197,000 (2012-2015)נציגות האיחוד האירופי בתל אביב"סיוע משפטי למאבק בהשתלטות קרקע ועקירת פלסטינים בדרום הר חברון, ובאזור בית לחם וחברון"
יש דין€199,610 (2013-2014)נציגות האיחוד האירופי בתל אביב"עמידה מנגד: החובה להתערב כחלק בלתי נפרד בחובתו של צה"ל להגן על פלסטינים ורכושם בגדה המערבית"
יש דין€180,000 (2014-2016)המנגנון האירופי לדמוקרטיה ולזכויות אדםהדרך לנישול: קידום הזכות לרכוש וחובת המדינה לשלטון החוק בגדה המערבית"
המכון למחקר יישומי ירושלים ARIJ€471,542.58 (2014-2016)המנגנון לפיתוח ולשיתוף פעולה- תוכנית שחקנים לא מדינתיים ורשויות מקומיות"התמודדות עם פעילות ישראלית ומדיניות ארצה בשטחים הפלסטינים הכבושים"
המכון למחקר יישומי ירושלים ARIJ€497,040 (2014-2016)שותפות לשלום
Islamic Relief Worldwide (IRW) + Civitas Institute€274,519 (2012-2014)נציגות האיחוד האירופי בגדה המערבית וברצועת עזה"קהילת הארגונים באזור וועדות השכונות כשחקנים חברתיים לפיתוח במחוז התיכון של עזה"
חוג ההורים - פורום המשפחות€479,555 (2014-2015)שותפות לשלום"לאורך שני נרטיבים: חוויה ישראלית-פלסטינית מקבילה"
אוקספם נוביב והמרכז הפלסטיני לזכויות אדם€411,861 (2014-2016)המנגנון האירופי לדמוקרטיה ולזכויות אדם"חיזוק זכויות האדם ונגישות למידע"
Movimiento Por la Paz, el Desarme y la Libertad and Health Work Committees€356,350.66 (2014-2016)נציגות האיחוד האירופי בגדה המערבית וברצועת עזה"תרומה להגנה וקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות לשיפור השתתפותם והגברת נגישותם במחוז חברון"
ארגון הנכים הבינלאומי, החברה הלאומית לשיקום, וההסתדרות הפלסטינית לסעד רפואי€743,206.50 (2014-2017)נציגות האיחוד האירופי בגדה מערבית וברצועת עזה"טיפוח ניכר לגיוס בעלי עניין להכללת אנשים עם מוגבלות בקהילתם באזורי שוליים בשטחים הפלסטינים הכבושים"
Y-care + YMCA- East Jerusalm€491,083 (2012-2017)נציגות האיחוד האירופי בגדה המערבית וברצועת עזה"העצמת נשים צעירות מנודות חברתית בשטחים הפלסטיניים הכבושים ולהפכן פעילות מבחינה כלכלית ולסנגר עבור זכויותיהן עם מקבלי ההחלטות מקומיים"
Save the Children ,(דנמרק) מרכז מען לפיתוח, Save the Children International€599,568 (2012-2015)נציגות האיחוד האירופי בגדה המערבית וברצועת עזה"נוער לשינוי בקעת הירדן"
אוקספם איטליה, East Jerusalem YMCA, אגודת רוח האדמה (איטליה), המרכז הפלסטיני לפיתוח המשק€461,175 (2012-2013)נציגות האיחוד האירופי בגדה המערבית וברצועת עזה"יישובים בדואים במחוז ירושלים: מבידוד לייצוגיות והעצמה כלכלית חברתית טובה יותר"
CARE Osterreich, ההסתדרות הפלסטינית לסעד רפואי€588,947 (2013-2014)נציגות האיחוד האירופי בגדה המערבית וברצועת עזה"SANAD: השתתפות נשים בפיתוח הבריאות בקהילה"
קבוצת ההידרולוגיה הפלסטינית€391,772.31 (2014-2016)
המנגנון האירופי לדמוקרטיה ולזכויות אדםקידום ושיפור זכויות נשים בתחום הדיור וזכויות הקניין ברצועת עזה
מועצת הפליטים הנורבגית והמרכז הפלסטיני לדמוקרטיה וליישוב סכסוכים€496,727 (2014-2015)
המנגנון האירופי לדמוקרטיה ולזכויות אדם

טבלה ב': פרטי תרומות מישויות מדיניות זרות בהתבסס על דיווחים רבעוניים באתר רשם העמותות

*ב-19 ביוני 2014, הכריז שר הביטחון על IRW כעל התאחדות בלתי מותרת בשל הזרמת כספים לחמאס, ואסר עליו לפעול בישראל ובגדה המערבית. (חמאס מוכר על ידי ישראל, ארה"ב, איחוד אירופי, וקנדה כארגון טרור.)

ארגון לא ממשלתיפעילויות קיצוניותמימון (סכום בשקלים ושנה)מימון אירופי ישיר/עקיף
עדאלהשולל את לגיטימיות המדינה היהודית, במקביל מנסה להציגה כגזענית ומפלה378,471 (2014)ישיר
1,146,862 (2013)
326,524 (2012)
המרכז לאינפורמציה אלטרנטיביתשולל את קיומה של מדינה יהודית; תומך ב- BDS (חרם, משיכת השקעות וסנקציות) נגד ישראל74,539 (2013)עקיף: Papa Giovanni XXIII
77,038 (2012)
בצלםבאופן קבוע תורם לדה-לגיטימציה הבינלאומית והכפשת ישראל באמצעות באמצעות קמפיינים פוליטיים, המאופיינים בטענות עובדתיות ומשפטיות כוזבות או מעוותות חוזרות, מחקר לא מדויק וסטטיסטיקה מוטה;תחקירן בצלם תועד בוידאו בעודו מכחיש את השואה בפני עיתונאי בינלאומי, אך לא ידוע אם ננקטה כנגדו פעולה משמעתית.1,072,038 (2015)ישיר
418,896 (2014)
383,966 (2013)
575,950 (2012)
שוברים שתיקהפעיל בקמפייני דמוניזציה ודה-לגיטימציה בינלאומיים, קידום "פשעי מלחמה" האשמות המבוססות על "עדויות" שמועות אנונימיות של חיילים בלתי ניתנות לאימות ברמה נמוכה. למרות טענותיו כי כוונתו לטפל בחברה הישראלית, מסעות השתדלנות והסברה תקשורתיות של הארגון מתמקדים בעיקר בקהל הבינלאומי.580835ישיר
במקוםהארגון מותח ביקורת על מדיניות התכנון של ישראל ועל מכשולים שיצרה גדרה ההפרדה, אולם הוא מוחק את הקשר הטרור486,531 (2015)ישיר
783,959 (2014)
286,941 (2013)
351,340 (2012)
קואליציית נשים לשלוםמוביל קמפיינים של BDS (חרם, משיכת השקעות וסנקציות נגד ישראל). פעילים מקואליציית נשים לשלום השתתפו באירועים שבהם נשאו דגלים של ארגון הטרור החזית העממית152,046 (2014) 379,627 (2012)ישיר
גישהבעוד והארגון טוען כי מטרתו לקדם את "זכותם של הפלסטינים לחופש תנועה," גישה דוגל בביטול ההגבלות על עזה אשר בשליטת חמאס; מוחק או ממזער את הקשר של הטרור הפלסטיני ואת זכותה של ישראל להגנה עצמית.74,340 (2013)ישיר
387,542 (2012)
עיר עמיםמקדם את נרטיב הקורבנות הפלסטינית. למרות שהארגון תואר כ"עובד ל[קידום] דו-קיום בירושלים", בכיר בעיר עמים אמר שהארגון "מבקש לקדם אג'נדה פוליטית, ולא קם במטרה לקדם דו-קיום.138,000 (2014)עקיף: הקרן האירופית לדמוקרטיה
229,692 (2014)ישיר
מוסאואשולל את ישראל כמדינה יהודית וסמלי המדינה: "ליהודים בלבד"; באופן קבוע מאשימה ב"גזענות" ו- "אפליה.620,120 (2014)ישיר
1,944,333 (2013)
2,126,058 (2012)
רופאים לזכויות אדםבמסווה של מומחיות רפואית, רופאים לזכויות אדם מקדם נרטיבים מוטים ושקריים, שמטרתם הכפשת ישראל; מוחק את ההקשר של טרור62,936 (2014)ישיר
34,387 (2013)ישיר
228,408 (2012)ישיר
הוועד הציבורי נגד עינויים בישראלמפיץ באופן קבוע האשמות בלתי מאומתות על עינויים ישראליים, ומשתמש בהם כבסיס לקמפיינים בפורומים בינלאומיים ובבתי משפט ישראלים.74,340 (2015)עקיף: קרן אירופית-מזרח תיכונית לתמיכה במגני זכויות אדם (EMHRF)
510,393 (2014)עקיף: הקרן לזכויות אדם טורקיה (TIHV)
419,795 (2013)ישירא
201,632 (2013)ישיר ועקיף: המנגנון האירופי לדמוקרטיה וזכויות אדם (EIDHR) הקרן לזכויות אדם טורקיה (TIHV)
חוג ההורים - פורום המשפחותהארגון מקדם נקודת מבט מוטה של הסכסוך המבוססת על נרטיב הקורבנות הפלסטינית ויוצר השוואה לא-מוסרית בין קורבנות טרור לטרוריסטים.877.697 (2014)ישיר
רבנים לזכויות אדםמקדם השקפה מוטה ומאוד פוליטית של הסכסוך, המבוססת על נרטיב הקורבנות הפלסטינית, ועל התוקפנות הישראלית.248,914 (2012)ישיר
יש דיןעוסק בקמפיינים הכוללים תדרוך דיפלומטים זרים, ועתירות לבג"ץ בניסיון לשנות את המדיניות הישראלית.945,445 (2014)ישיר
68,290 (2013)ישיר
417,041 (2013)ישיר
1,305,305 (2012)ישיר
הטלוויזיה החברתיתפועלת כפלטפורמה לקידום החרם, משיכת השקעות וסנקציות (BDS) על ישראל, "זכות השיבה" של הפלסטינים וההאשמות שישראל מבצעת "נכבה" כנגד האוכלוסייה הפלסטינית.24,730 (2012)עקיף: קרן אירופית-מזרח תיכונית לתמיכה במגני זכויות אדם (EMHRF)

כל המאמרים בנושא האיחוד האירופי