• הכנסת העבירה את "חוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה", המחייב עמותות להמציא דו"ח רבעוני על כל מימון מישות מדינית זרה העולה על 20 אלף ₪.
  • נכון לנובמבר 2011, העמותות פטורות משליחת דו"חות אלו.
  • במסגרת  התכתבויות של NGO Monitor עם רשם העמותות, האחרון השיב כי "רשות התאגידים פועלת בימים אלה, במשותף עם משרד המשפטים, להתקנת תקנות לביצוע החוק…ובכלל זאת הכנת טופס מקוון להגשת דוח רבעוני שאותו חייבות עמותות וחברות לתועלת הציבור המקבלות תרומה מישות מדינית זרה למלא… עם השלמת הליך התקנת התקנות, הנדרש לביצוע הוראות החוק, תפעל רשות התאגידים לאכיפתו" (אוקטובר 2011).
  • שני ארגונים לא-ממשלתיים, עיר עמים והוועד הציבורי נגד עינויים בישראל, פרסמו דו"חות רבעוניים בנוגע למימון ממשלתי זר. דו"חות אלו מפרטים מענקים מבריטניה לעיר עמים, ומפינלנד (באמצעות KIOS) וקרן האו"ם לנפגעי עינויים לוועד הציבורי נגד עינויים בישראל.
  • בהמשך לאימוץ חקיקה זו, ממשלות בלגיה, דנמרק, נורבגיה, הולנד, פינלנד, איטליה, אירלנד, שוודיה ובריטניה פרסמו מספר נתונים בתגובה לשאלות שהוצגו על ידי NGO Monitor (באמצעות התכתבות עם השגרירויות בישראל, נציגויות ברשות הפלסטינית ומשרדי החוץ באירופה).
  • אף ממשלה המממנת ארגונים לא-ממשלתיים הפעילים פוליטית בישראל לא נהגה בשקיפות בנושא הליך החלטת חלוקת התקציב. הבסיס של החלטות אלו, כמו גם הזהות והכישורים של המעורבים בכך, וההערכות בנושא (אם יש כאלו), נשארים בגדר סודות שמורים, דבר המפר את היסוד של העקרונות הדמוקרטיים.